Standpunten

Onze standpunten voor 2022 - 2026
 

1  Vertrouwen in de relatie tussen inwoners, de gemeenteraad en het college van B&W, luisteren naar en het informeren van elkaar.
 
2   Burgerparticipatie voorop.
 
3   Wij werken aan een sterk Uitgeest, zelfstandig als dit verstandig is. Onderzoeken of een fusie (met bijvoorbeeld Heemskerk) verstandig is.

4   Integriteit.

5   Meer aandacht voor (verkeers)veiligheid: meer blauw op straat en een beter beleid voor handhaving met aandacht voor risicoplekken en plaatsen die vandalisme gevoelig zijn.

  Wij zijn voor Schiphol, maar tegen extra hinder: Schiphol dient zich te houden aan de gemaakte afspraken, voor nu en in de toekomst.

  Leefbaarheid.

8   Wij willen onze jongeren en ouderen in Uitgeest houden. Er zullen dringend woningen gebouwd moeten worden voor deze doelgroepen, maar ook om de doorstroming te bevorderen. Wij zijn voor levensloopbestendige woningen, op een duurzame manier gebouwd zodat we klaar zijn voor de toekomst.

  Een betere treinverbinding, een aantrekkelijker station en betere parkeervoorzieningen voor fiets en auto kunnen het gebruik van de trein stimuleren. Als we de auto hierdoor vaker laten staan is dat een “groen voordeel".
-    Een betere bereikbaarheid van Uitgeest, zonder aantasting van de leefbaarheid. Intercity weer terug op station Uitgeest, betere bewegwijzering, een rollator-, rolstoel- en kinderwagenvriendelijk dorp en sneller internet via glasvezel.

10   De goede voorzieningen die Uitgeest heeft op het gebied van sport, cultuur en educatie moeten in stand blijven: wel dient de toegankelijkheid voor iedereen, maar vooral voor ouderen, gehandicapten en mindervaliden te worden verbeterd.

11   Groen Uitgeest, Uitgeest vergroenen., inzetten op duurzaamheid en energieneutraal bouwen zodat we klaar zijn voor de toekomst.

12   Wij zijn voor goed onderwijs: Een Integraal Kind Centrum dat de mogelijkheid biedt om alles, wat kinderen nodig hebben, onder één dak te huisvesten waardoor er een vloeiende overgang is van kinderdagverblijf naar het basisonderwijs en de middelbare school, omdat er tijdig hulp geboden kan worden als kinderen die nodig hebben.

13   Jongeren.

14  De huisvesting voor onze ouderen dient te worden verbeterd: een nieuw Geesterheem op de plek van de oude bibliotheek, zodat onze ouderen niet twee keer moeten verhuizen.
 -   De basis voor onze ouderen en zorgbehoevende inwoners bestaat uit beweging, gezondheid, medeleven, veiligheid en erbij horen. Hier zetten wij ons voor in: meer wandelpaden, meer aandacht voor elkaar en deelname van en voor iedereen.

15   Aanpak van het vergunningsstelsel: sneller, makkelijker en duidelijker, door betere informatie en kortere aanvraagprocedures.

16   Wij zijn voor een goed financieel beleid: geen onnodige belastingen en tariefverhogingen. Dit in het belang van huurders, huiseigenaren en ondernemingen.

Indien u bovenstaande onderschrijft stem dan 21 maart massaal Uitgeest Lokaal.