Wat er gebeurde tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021

Containerwoningen Benesserlaan 
Beantwoording vragen van wethouder J.Brouwer betreffende de containerwoningen aan de Benesserlaan, waren zoals gewend, weer bedroevend. De wethouder gaf ontwijkende antwoorden op de vragen. Zo was het antwoord naar een rapport van een gedaan onderzoek en waar de wethouder in de commissievergadering naar verwees afgedaan met “u heeft daar een raadsinformatie brief over gehad twee jaar geleden”. Echter, een raadsinformatiebrief is geen onderzoeksrapport. 
Ook was er weer een ontwijkend antwoord op de vraag of er op termijn asielzoekers in de containerwoningen komen. De wethouder hield de Raad wederom voor dat het eerste jaar alleen Uitgeester jongeren in de woningen komen. Maar dat was niet de vraag. De vraag was gericht op de periode na het eerste jaar. 
 
Dit alles overwegende heeft Uitgeest Lokaal doen besluiten een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Brouwer. Uiteraard was het Raadslid van de PvdA het er niet mee eens. De PU overweegt zelfs een motie tegen de heer Weijers in te dienen de volgende keer. Hieruit blijkt maar weer dat de regels bij deze partij niet bekend zijn.
 
Elke keer weer proberen partijen elkaar de vliegen af te vangen, maar daar is de burger van Uitgeest niet mee gediend. Goede voorstellen moeten worden gehonoreerd. En als coalitieraadslid is het ook je taak om het college te controleren. Blijkbaar denken sommige Raadsleden daar anders over.
 
Omgekeerde besluitvorming
Dat klimaatadaptatie een belangrijk punt is erkent ook Uitgeest Lokaal. Er is echter veel geld mee gemoeid. Uitgeest Lokaal vroeg aan de wethouder hoeveel de uitvoeringsagenda regio Alkmaar de inwoners van Uitgeest gaat kosten? Er wordt gesproken over een cofinanciering door het Rijk voor de regio Alkmaar van € 11,7 miljoen. Dat is mooi zou je zeggen, maar het is maar 1/3 van de totale uitvoeringskosten en dat wil zeggen dat 2/3 ofwel 23,4 miljoen euro ten laste komt van de inwoners van de regio Alkmaar, dus ook de inwoners van Uitgeest. Is het dan te veel gevraagd aan het college om te mogen weten wat het Uitgeest gaat kosten, en wat de consequenties daarvan voor de OZB zullen zijn volgend jaar?
We zien op vele beleidsterreinen, zoals ook deze, een enorme ambitie van dit college, maar houdt het college ook de euro’s in de gaten die dit allemaal gaat kosten?
Of is het zo dat het volgende college, door DIT college, wordt opgezadeld met torenhoge schulden? Daarom wil Uitgeest Lokaal nu al, vooruitlopend op de behandeling van de Kadernota, een overzicht van alle reeds aangegane financiële verplichtingen en alle financiële verplichtingen die het college in de nabije toekomst nog allemaal aangaat. Ook D66 sloot zich uit eindelijk aan bij deze vraag. Helaas was het fatsoen daarna alweer snel verleden tijd, als de PU, Uitgeest Lokaal uitmaakt voor klimaatontkenner. “Uitgeest Lokaal ontkend niet dat er een klimaat“ is was het antwoord op deze vraag. Je kon de frustratie van deze pseudo klimaatpartij proeven bij monde van de heer J.Schouten. 
 
PvdA wilde niet aan de discussie meedoen, maar wilde wel melden dat klimaatadaptatie belangrijk is. Die mening is ook Uitgeest Lokaal toegedaan.
 
De raad heeft wel besloten met het voorstel in te stemmen ook al is niet bekent wat de financiële consequenties zullen zijn. Uitgeest Lokaal heeft tegen gestemd omdat zij van mening is dat alles omtrent het klimaat haalbaar, realistisch en betaalbaar moet zijn voor de burgers van Uitgeest. En daar is Uitgeest Lokaal in deze nog niet van overtuigd. Maar Uitgeest Lokaal is wel een voorstander van Klimaatadaptatie.
 
 
Subsidie Subsidie Subsidie
De rode draad tijdens de Raadsvergadering was subsidie. Klimaatadaptatie regio Alkmaar, subsidie Rijk. Rotondes in Geesterweg, subsidie Provincie. Subsidie van andere overheden is heilig, ongeacht wat de kosten zijn voor Uitgeest zelf. Uitgeest hangt dus aan een subsidie infuus, met alle gevolgen van dien voor te portemonnee van de bewoners van Uitgeest.
 
Afspraken over de vergadering
Elke keer proberen Raadsleden elkaar de maat te nemen. Maar het is jammer dat ze niet een keer de hand in eigen boezem steken als het gaat over niet door elkaar heen spreken en luisteren naar elkaar. Ook deze vergadering was het weer een zooitje. 
 
 

<< Terug naar overzicht